Ons kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze geschillencommissie bestaat sinds 1 juni 1999 en ressorteert onder de Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken (SGC) en die voor beroep en bedrijf (SGB) te 's-Gravenhage. U kunt de klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van ons kantoor als hiervoor onder 1 bedoeld, indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis ten behoeve van zakelijke cliënten of in de vorm van een bindend advies in het geval het geschil door een particuliere cliënt wordt aangebracht. De Geschillen-commissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie.

Het kan ook zijn dat u vindt dat u recht heeft op schade-vergoeding. De Geschillencommissie Advocatuur is ook bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000,-. Hogere schadeclaims kunt u alleen voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim uitdrukkelijk beperkt tot maximaal € 10.000,-, waarbij u schriftelijk afstand doet van het meerdere. De Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur is niet van toepassing op geschillen die betreffen de incasso van één of meer door de maatschap aan de opdrachtgever verzonden declaraties.

De Geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

Secretaris Geschillencommissie Advocatuur
Postbus 90600
2509 LP  DEN HAAG
www.geschillencommissie.nl

Indien u meer informatie wilt hebben over de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur dan kunt u via ons kantoor informatie aanvragen. U kunt ook informatie aanvragen bij de Nederlandse Orde van Advocaten (www.advocatenorde.nl).

Geschillen specifiek op het gebied van slachtofferhulp:
Op grond van het LSA-procesreglement tot het beslechten van geschillen inzake declaraties, kunnen beide partijen het oordeel van de LSA-geschillencommissie inroepen over de hoogte van het honorarium van de LSA-advocaat.

Wettelijk beroepsgeheim en gedragsregels:
Alle  advocaten in Nederland, derhalve ook wij, zijn, anders dan andere rechtshulpverleners niet zijnde advocaat, gebonden aan een wettelijk beroepsgeheim en gedragsregels en zijn onderworpen aan het beroepstuchtrecht van de Orde van Advocaten.

Wanneer U meent wegens het gedrag van uw advocaat een beroep te moeten doen op het relatief zware middel van een tuchtklacht, dan verwijzen wij U naar onze plaatselijke Deken die de aangewezen persoon is om tuchtklachten in behandeling te nemen.


← Vorige